Banner
Banner
Khánh An Lưu Niệm Mùa An Cư năm Tân Mão 2011 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:35

Khánh An Lưu Niệm
Mùa An Cư năm Tân Mão 2011


Tôi về đến Khánh An Tu Viện
Thầy “NHẬT TỒN” đã nguyện dấn thân
Cùng chư Phật tử tương lân
An cư kiết hạ tinh cần huân tri.
Y như Pháp,  Luật Nghi, Phật dạy:
Tứ Chúng đồng hoan hỷ tán thành,
Nhiều Ngài Tu sĩ ghi danh
Tăng Ni, Phật tử, tâm thành về đây.
Tăng thì có các Ngài Tôn Đức
Hướng Đạo tràng góp sức, góp lòng
Dưới trên ai cũng hằng mong
Tấn tu, hành Đạo, hiện trong kiếp nầy,
Ngài “TUỆ MINH”  bậc Thầy đáng kính
Trưởng Lão; Tăng cung thỉnh chứng minh
Đạo Sư, cống hiến đời mình
Cho đàn hậu tấn, nặng tình nhớ ơn.
Thích “GIÁC LƯỢNG”, Tăng nhơn hoan hỷ,
Cũng như nguyền, thuận chí Đại Tăng.
•     2  -
Khắc ghi lời Phật dạy rằng:
Tứ chúng Phật tử Giới răn: Y hành.
Ngài “TRÍ HẢI” hy sinh đại cuộc,
Từ Haiwaii dấn bước về đây
Đại Tăng cung thỉnh trình bày
Kinh Luân chư Phật xưa nay giáo truyền.
Chư Tăng Ni thuận duyên hướng đến
Mùa An Cư các chốn Đạo tràng
Hôm nay đến lược Khánh An
Thượng tọa “GÍÁC ĐIỆP” cũng hoan hỷ về,
Chư Thượng tọa lược kê trong khóa
Ngài “TRUNG ĐẠO” du hóa khắp nơi
Cũng về góp ý góp lời
Thuyết minh Giáo lý mọi người tường thông.
Ngài “GÍAC THÍCH” quyết mong đến Mỹ
Thời gian còn hợp lý Visa
Cùng Sư “HOÀNG KIẾN” thiết tha,
Tình Huynh nghĩa Đệ hiệp hòa cùng đi.
Thật là duyên kịp kỳ khai Hạ,
Nhập Đạo tràng với cả tâm đồng
•     3  -
Duyên tròn đáp trọn ước mong
Đạo nhiệm ấy, thật ở trong tấm lòng.
Sư “MINH HIỆN”, cũng không quản ngại
Từ Việt Nam, hăng hái băng ngàn
“MINH THÀNH, ĐỒNG TRÍ, MINH QUANG,
TÂM THÀNH, CHÂN TÁNH”, vội vàng đến đây,
Hòa với chúng những ngày trong Hạ,
Góp tinh thần với cả chư Tăng,
Thượng tọa “MINH NGHĨA, THANH CHƯƠNG,
MINH QUY”  đều cũng lên đường quang lâm.
Nhiệm lý Phật, thậm thâm vi diệu
Tứ chúng đều thấu hiểu Pháp mầu
Lý chơn Luật, Giới  cao, sâu
Độ trong sinh chúng ngõ hầu tiến lên.
Do vậy mà phần bên Ni Giới
Cũng vui mừng tòng Hạ cùng tu,
Ngày đêm quyết chí công phu
Theo thời biểu sẵn, tiếp thu pháp lành
Quý Sư Cô “Liên Liên, Huệ Hướng,
Huệ Nhuận”, đồng lý tưởng hân hoan,
•     4  -
Sư Cô “Thích Nữ Huệ Tràng”,
Cũng như Phật Tử vô vàn kính dâng.
Lòng thành kính: tinh thần cao thượng
Hướng Đạo tràng tin tưởng phụng tôn
Quyết tâm hợp lực bảo tồn
Cho Ngôi Tam Bảo trưởng tồn vĩnh miên.
Đây thời điểm, cơ duyên tấn phát
Cho Đạo tràng hương ngát thơm lan
Phật mầu tỏa ánh Minh Quang
Sáng soi trần thế “Đạo Vàng Thích Ca.”
Thơ tán thán gần xa cùng rõ,
Dệt lời vàng khêu tỏ đèn tâm
Trao nhau nghĩa đạo thậm thâm
Tặng trong “TỨ CHÚNG” nằm lòng nhớ nhau.
Khánh An Tu Viện, Sacramento, mùa An Cư

Phật lịch 2555 – 2011

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử