Banner
Banner
Khánh An Lưu Niệm Mùa An Cư năm Tân Mão 2011 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:35

Khánh An Lưu Niệm
Mùa An Cư năm Tân Mão 2011


Tôi về đến Khánh An Tu Viện
Thầy “NHẬT TỒN” đã nguyện dấn thân
Cùng chư Phật tử tương lân
An cư kiết hạ tinh cần huân tri.
Y như Pháp,  Luật Nghi, Phật dạy:
Tứ Chúng đồng hoan hỷ tán thành,
Nhiều Ngài Tu sĩ ghi danh
Tăng Ni, Phật tử, tâm thành về đây.
Tăng thì có các Ngài Tôn Đức
Hướng Đạo tràng góp sức, góp lòng
Dưới trên ai cũng hằng mong
Tấn tu, hành Đạo, hiện trong kiếp nầy,
Ngài “TUỆ MINH”  bậc Thầy đáng kính
Trưởng Lão; Tăng cung thỉnh chứng minh
Đạo Sư, cống hiến đời mình
Cho đàn hậu tấn, nặng tình nhớ ơn.
Thích “GIÁC LƯỢNG”, Tăng nhơn hoan hỷ,
Cũng như nguyền, thuận chí Đại Tăng.
•     2  -
Khắc ghi lời Phật dạy rằng:
Tứ chúng Phật tử Giới răn: Y hành.
Ngài “TRÍ HẢI” hy sinh đại cuộc,
Từ Haiwaii dấn bước về đây
Đại Tăng cung thỉnh trình bày
Kinh Luân chư Phật xưa nay giáo truyền.
Chư Tăng Ni thuận duyên hướng đến
Mùa An Cư các chốn Đạo tràng
Hôm nay đến lược Khánh An
Thượng tọa “GÍÁC ĐIỆP” cũng hoan hỷ về,
Chư Thượng tọa lược kê trong khóa
Ngài “TRUNG ĐẠO” du hóa khắp nơi
Cũng về góp ý góp lời
Thuyết minh Giáo lý mọi người tường thông.
Ngài “GÍAC THÍCH” quyết mong đến Mỹ
Thời gian còn hợp lý Visa
Cùng Sư “HOÀNG KIẾN” thiết tha,
Tình Huynh nghĩa Đệ hiệp hòa cùng đi.
Thật là duyên kịp kỳ khai Hạ,
Nhập Đạo tràng với cả tâm đồng
•     3  -
Duyên tròn đáp trọn ước mong
Đạo nhiệm ấy, thật ở trong tấm lòng.
Sư “MINH HIỆN”, cũng không quản ngại
Từ Việt Nam, hăng hái băng ngàn
“MINH THÀNH, ĐỒNG TRÍ, MINH QUANG,
TÂM THÀNH, CHÂN TÁNH”, vội vàng đến đây,
Hòa với chúng những ngày trong Hạ,
Góp tinh thần với cả chư Tăng,
Thượng tọa “MINH NGHĨA, THANH CHƯƠNG,
MINH QUY”  đều cũng lên đường quang lâm.
Nhiệm lý Phật, thậm thâm vi diệu
Tứ chúng đều thấu hiểu Pháp mầu
Lý chơn Luật, Giới  cao, sâu
Độ trong sinh chúng ngõ hầu tiến lên.
Do vậy mà phần bên Ni Giới
Cũng vui mừng tòng Hạ cùng tu,
Ngày đêm quyết chí công phu
Theo thời biểu sẵn, tiếp thu pháp lành
Quý Sư Cô “Liên Liên, Huệ Hướng,
Huệ Nhuận”, đồng lý tưởng hân hoan,
•     4  -
Sư Cô “Thích Nữ Huệ Tràng”,
Cũng như Phật Tử vô vàn kính dâng.
Lòng thành kính: tinh thần cao thượng
Hướng Đạo tràng tin tưởng phụng tôn
Quyết tâm hợp lực bảo tồn
Cho Ngôi Tam Bảo trưởng tồn vĩnh miên.
Đây thời điểm, cơ duyên tấn phát
Cho Đạo tràng hương ngát thơm lan
Phật mầu tỏa ánh Minh Quang
Sáng soi trần thế “Đạo Vàng Thích Ca.”
Thơ tán thán gần xa cùng rõ,
Dệt lời vàng khêu tỏ đèn tâm
Trao nhau nghĩa đạo thậm thâm
Tặng trong “TỨ CHÚNG” nằm lòng nhớ nhau.
Khánh An Tu Viện, Sacramento, mùa An Cư

Phật lịch 2555 – 2011

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony