Banner
Banner
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức PDF Print E-mail
Article Index
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức
Page 2
Page 3
All Pages

Ôm niềm thao thức

vươn mang,

“Du Tăng Thế Giới”

mười phang

Phật truyền.

Y hành Giáo lý

uyên nguyên.

KHẤT SĨ

Chánh Pháp

cơ duyên

phục hồi.

 

Minh Đăng Quang

TỔ

dạy rồi.

Sau nầy

Khất Sĩ

khắp nơi

rộng truyền.

Thế nên

Nguyện:

“Giữ Lời Nguyền”

“Du Tăng Thế Giới”

Nối truyền

THÍCH CA

--- oOo ---

Đầu năm 1986, sau dịp Tết Nguyên Đán, một bữa hội ngộ với Đại đức Thích Tâm Ngoạn, tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose, Hai huynh đệ đàm đạo với nhau, tâm đắc nhất là vấn đề “Du Tăng Khất Sĩ”, con đường giải thoát, lý tưởng tuyệt vời mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã vạch, Ngài dẫn Tăng đoàn hành đạo du phương khắp xứ Ấn Độ lúc bấy giờ.

Thời đại ngày nay tại Việt Nam, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang đã lập “Đạo Phật Khất Sĩ, Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp” thực hành đường lối Giáo lý Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là con đường “Du Tăng Khất Sĩ”, du phương rày đây mai đó, hành đạo khất thực hóa duyên, y hành chơn lý giải thoát như Phật Tăng xưa. Ngài tuyên bố: “Chỉ có con đường Du Tăng Khất Sĩ mới giải thoát hoàn toàn, hành đạo đắc quả.”

Những năm đầu, mới định cư tại tiểu Bang California, Hoa kỳ, tôi đã vận động chư Tăng trong Giáo hội từ năm 1986, nhưng vẫn chưa có thuận duyên, nên chưa thực hiện được nguyện vọng: “Thành lập Đoàn Du Tăng Khất Sĩ.” Thế là mộng chưa thành, nên mãi còn phải nuôi thêm chí nguyện.

Trong chuyến du hành Phật sự tại các nước Âu châu, Đại đức Thích Tâm Ngoạn được thỉnh giảng ở Pháp và Hoà Lan, trong thời thuyết pháp, Đại dức đã mượn“câu chuyện đạo”, diễn thành bài thơ mang tựa đề:

Nhà vua hà tiện nhất nước

Nhà vua, chẳng ai đâu xa lạ,

Ấy vốn là tâm địa chúng ta

Lúc hẹp hòi, thật bụng quỷ ma,

Khi rộng rãi chính là Bồ Tát.

Luật nhân quả vận hành chính xác.

Vậy ta nên làm việc nhân từ,

Tích thiện thì thường có phước dư,

Bằng tích ác, hoạ ương đeo đắm.

 

Pháp Hỷ - vốn là vợ tự tánh.

Từ Bi Tâm -  con gái hiền lành.

Trực Tâm - thật con trai khôn lanh.

Chơn Không - là cung vàng điện ngọc.

Đấng Đạo Sư - những gì mình học.

Ở kệ kinh, thầy bạn chung quanh.

Nhất là phải sáng tỏ đành rành.

Việc kiến tánh, minh tâm làm cốt.

Lời quê mùa xin đem thưa thốt.

Cùng với hàng trí thức, tao nhân.

Mình gieo duyên, kết phước lập công.

Tạo đời thành Thiên Đàng, Cực Lạc.

 

Đại đức gửi thư thăm tôi, có  kèm theo bài thơ ấy đề ngày 17. 3 .1986, trong thư Đại đức có  ghi thêm mấy lời nhắn nhủ như thúc giục tôi về nguyện vọng  thành lập “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” là điều tâm đắc với nhau. Đại đức nói: “Đi hành đạo, thuyết pháp lưu động khắp năm châu bốn bể thì hạnh phúc biết bao nhiêu, kính mong Đại đức quan tâm đến dự án “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” và sớm thực hiện thì quí lắm vậy.”

Kính mến.

A Di Đà Phật

Thích Tâm Ngoạn

 

(Trên đây là lời trích từ bức thư của Đại đức Thích Tâm Ngoạn)

---- o O o ---- 
Thư Mời

THƯ MỜI
Tham dự Đại Hội Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên,
Vu Lan Bồn, và cầu nguyện Hòa bình Thế giới.
Sẽ Tổ chức tại, Fresno, California. Hoa Kỳ.


Năm nay Đoàn Du Tăng Thế Giới tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên (2011)  Đồng thời sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu.


Tại Đạo Tràng Pháp Duyên Tịnh Xá.


Địa chỉ:  1760 West Jensen Ave. Fresno, CA. 93706

Trong Hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2011 ( nhằm 13&14 tháng 8 Âm lịch)
(Đính kèm chương trình Đại lễ)
Đồng thời cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Già, tham gia Đoàn Du Tăng Hành Đạo nhiều nơi trên nước Mỹ, để cầu nguyện Hòa bình.
Trân trọng kính mời : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Hoan hỷ quang lâm tham dự, hầu góp phần cầu nguyện: “Thế giới Hòa Bình, Chúng Sinh An Lạc; động đất, sóng thần, bão lụt và chiến tranh sớm được tai qua nạn khỏi. Cùng cầu Siêu Cửu Huyền Thất Tổ, Chiến Sĩ Trận Vong, Đồng Bào Tử Nạn, Siêu Sinh Cực Lạc Quốc”. Đồng thời hổ trợ và khích lệ tinh thần Đoàn Du Tăng Thế Giới chúng tôi làm tròn bổn phận Sứ giả Như Lai.
Sự hiện diện của quí Ngài, là thể hiện sự đoàn kết, theo tinh thần Lục hoà Phật dạy, cùng góp phần vào đại cuộc phụng sự chúng sinh, mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người và mọi loài được an bình thọ lạc trong thời kỳ hạ ngươn, nhiều thiên tai địa ách trên Thế giới!
Trân trọng.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hoà thượng Thích Giác LượngBan tổ chức trân trọng thông báo
Chương trình
Đại Hội & Đại lễ Vu Lan  trong 2 ngày như sau:


I - Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới
Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011 (13.8 Âm lịch)
05.00am * - Khoá lễ Cầu nguyện Thế giới Hòa Bình, Chúng sinh an lạc.
06.00am * - Chư Tôn Đức Tăng Già tụng Giới bổn, Tự Tứ Tăng.
07.00am * - Điểm tâm.
09.00am * - Chư Tôn Ðức Tăng Già khất thực hóa duyên.
11.00am * - Cúng dường Trai Tăng.
-  Ban Đạo từ chứng minh.
11.50am * - Thọ trai (thiết đãi quan khách)
01.00pm * - Thủ tục: Ghi danh thành viên tham dự Đại Hội .

02 .00 pm -  LỄ KHAI MẠC: (Có chương trình riêng )

Khoáng đại I:
03.00 pm * - Thuyết trình:  thành quả hành đạo năm qua của
Đoàn Du Tăng Thế Giới. (Hòa thượng Thích Giác Lượng)
- Thảo luận: Ưu, Khuyết, đóng góp ý kiến.
04.30pm  * - Giải lao.
05.00pm  * - Cung thỉnh nhân sự bổ sung vào các Hội đồng.
(Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám Luật, Hội đồng Điều hành)  

Khoáng đại II:
06.00pm * - Thuyết trình:  Hiến Chương, Điều lệ của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Hòa thượng Thích Giác Ngộ)
07.00pm * - Thảo luận.
08.00pm * - Công bố Quyết Nghị của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
- Giải  lao .        
08.30 pm* - Dự thảo chương trình hành đạo cho trọn năm .
09.00pm * - Họp nội bộ các Hội Đồng Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Có chương trình  riêng).

09.00pm * - Hồi hướng.

II - Đại lễ Vu Lan Bồn
Chủ nhựt ngày 11 - 9 - 2011 (14-8 Âm lịch)

05.00am*   -  Khóa lễ Cầu nguyện Hòa bình.
07.00  -  *   -  Điểm tâm.
09.00  -  *   -  Chư Tôn Đức Tăng Già Khất thực hóa duyên.
10.30  -  *   -  Thuyết Pháp.
-  Lễ cài Hoa Hồng.
11.30  -  *   -  Cúng dường Trai Tăng.

13.00pm*   -  Khai mạc :
-  Tuyên đọc chương trình.
-  Lễ chào Quốc Kỳ: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo.
-  Phút nhập Từ Bi Quán.
-  Giới thiệu thành phần tham dự.
13.30pm*   -  Diễn Văn Khai mạc của Ban tổ chức.
13.40  -  *   -  Tường trình kết quả Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới.
14.30  -  *   -  Cảm tưởng Quan khách.
15.30  -  *   -  Khóa Kinh Lễ Vu Lan.
-  Cúng thí thực cô hồn.
-  Hồi hướng.
16.00  -  *   -  Văn nghệ mừng Đại Hội thành công và mừng lễ Vu lan.

Hoàn mãn.

_____________________________________________________
Ghi chú:
1 - Chương trình có thể tùy nghi thay đổi chi tiết. Mọi sự liên lạc xin gởi về địa chỉ nêu trên.   
2 - Chư Tôn Đức ở các Quốc gia được mời tham dự Đại Hội, Ban tổ chức mong nhận được sự hồi báo của các Ngài để tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ở. Thời gian còn Visa ở lại Hoa Kỳ, quí vị phát tâm tham gia “Đoàn Du TăngThế Giới” để đi hành đạo thì quí Ngài cũng thông báo cho biết trước.      
3 -  Quí vị cần mua bảo hiểm sức khỏe trước khi nhập cư Hoa Kỳ. Không mang đồ quốc cấm; không mang đồ có chất nước,v.v.  để hợp lệ của sở di trú; không trở ngại khi xét hành lý tại phi trường.
4 - Sau “Đại Hội” quí vị có ghi danh đi “Hành Đạo” khi chuyến đi Phật sự viên mãn, quí vị sẽ được cấp “Chúng Chỉ Xác Nhận Phật Sự” để vi bằng.
5 – Điều quan trọng là nguyện dấn thân và hạ quyết tâm vì lý tưởng phụng sự hòa bình, vì lợi ích chúng sinh, xả thân hành đạo, không vì lợi danh, đem Pháp mầu Phật lực Từ Bi, góp tâm cầu tiêu trừ nghiệp chướng, giải nạn thiên tai địa ách khắp thế giới hiện nay; nhân sanh được thái bình thạnh trị.
Đây là nguyện vọng và tiêu chí của “Đoàn Du Tăng Thế Giới”. Mong các Ngài thể tất.

Nam Mô A Di Đà Phật.