Banner
Banner
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức PDF Print E-mail
Article Index
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức
Page 2
Page 3
All Pages

Ôm niềm thao thức

vươn mang,

“Du Tăng Thế Giới”

mười phang

Phật truyền.

Y hành Giáo lý

uyên nguyên.

KHẤT SĨ

Chánh Pháp

cơ duyên

phục hồi.

 

Minh Đăng Quang

TỔ

dạy rồi.

Sau nầy

Khất Sĩ

khắp nơi

rộng truyền.

Thế nên

Nguyện:

“Giữ Lời Nguyền”

“Du Tăng Thế Giới”

Nối truyền

THÍCH CA

--- oOo ---

Đầu năm 1986, sau dịp Tết Nguyên Đán, một bữa hội ngộ với Đại đức Thích Tâm Ngoạn, tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose, Hai huynh đệ đàm đạo với nhau, tâm đắc nhất là vấn đề “Du Tăng Khất Sĩ”, con đường giải thoát, lý tưởng tuyệt vời mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã vạch, Ngài dẫn Tăng đoàn hành đạo du phương khắp xứ Ấn Độ lúc bấy giờ.

Thời đại ngày nay tại Việt Nam, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang đã lập “Đạo Phật Khất Sĩ, Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp” thực hành đường lối Giáo lý Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là con đường “Du Tăng Khất Sĩ”, du phương rày đây mai đó, hành đạo khất thực hóa duyên, y hành chơn lý giải thoát như Phật Tăng xưa. Ngài tuyên bố: “Chỉ có con đường Du Tăng Khất Sĩ mới giải thoát hoàn toàn, hành đạo đắc quả.”

Những năm đầu, mới định cư tại tiểu Bang California, Hoa kỳ, tôi đã vận động chư Tăng trong Giáo hội từ năm 1986, nhưng vẫn chưa có thuận duyên, nên chưa thực hiện được nguyện vọng: “Thành lập Đoàn Du Tăng Khất Sĩ.” Thế là mộng chưa thành, nên mãi còn phải nuôi thêm chí nguyện.

Trong chuyến du hành Phật sự tại các nước Âu châu, Đại đức Thích Tâm Ngoạn được thỉnh giảng ở Pháp và Hoà Lan, trong thời thuyết pháp, Đại dức đã mượn“câu chuyện đạo”, diễn thành bài thơ mang tựa đề:

Nhà vua hà tiện nhất nước

Nhà vua, chẳng ai đâu xa lạ,

Ấy vốn là tâm địa chúng ta

Lúc hẹp hòi, thật bụng quỷ ma,

Khi rộng rãi chính là Bồ Tát.

Luật nhân quả vận hành chính xác.

Vậy ta nên làm việc nhân từ,

Tích thiện thì thường có phước dư,

Bằng tích ác, hoạ ương đeo đắm.

 

Pháp Hỷ - vốn là vợ tự tánh.

Từ Bi Tâm -  con gái hiền lành.

Trực Tâm - thật con trai khôn lanh.

Chơn Không - là cung vàng điện ngọc.

Đấng Đạo Sư - những gì mình học.

Ở kệ kinh, thầy bạn chung quanh.

Nhất là phải sáng tỏ đành rành.

Việc kiến tánh, minh tâm làm cốt.

Lời quê mùa xin đem thưa thốt.

Cùng với hàng trí thức, tao nhân.

Mình gieo duyên, kết phước lập công.

Tạo đời thành Thiên Đàng, Cực Lạc.

 

Đại đức gửi thư thăm tôi, có  kèm theo bài thơ ấy đề ngày 17. 3 .1986, trong thư Đại đức có  ghi thêm mấy lời nhắn nhủ như thúc giục tôi về nguyện vọng  thành lập “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” là điều tâm đắc với nhau. Đại đức nói: “Đi hành đạo, thuyết pháp lưu động khắp năm châu bốn bể thì hạnh phúc biết bao nhiêu, kính mong Đại đức quan tâm đến dự án “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” và sớm thực hiện thì quí lắm vậy.”

Kính mến.

A Di Đà Phật

Thích Tâm Ngoạn

 

(Trên đây là lời trích từ bức thư của Đại đức Thích Tâm Ngoạn)

---- o O o ---- 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony