Banner
Banner
Khánh An Lưu Niệm Mùa An Cư năm Tân Mão 2011 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:35

Khánh An Lưu Niệm
Mùa An Cư năm Tân Mão 2011


Tôi về đến Khánh An Tu Viện
Thầy “NHẬT TỒN” đã nguyện dấn thân
Cùng chư Phật tử tương lân
An cư kiết hạ tinh cần huân tri.
Y như Pháp,  Luật Nghi, Phật dạy:
Tứ Chúng đồng hoan hỷ tán thành,
Nhiều Ngài Tu sĩ ghi danh
Tăng Ni, Phật tử, tâm thành về đây.
Tăng thì có các Ngài Tôn Đức
Hướng Đạo tràng góp sức, góp lòng
Dưới trên ai cũng hằng mong
Tấn tu, hành Đạo, hiện trong kiếp nầy,
Ngài “TUỆ MINH”  bậc Thầy đáng kính
Trưởng Lão; Tăng cung thỉnh chứng minh
Đạo Sư, cống hiến đời mình
Cho đàn hậu tấn, nặng tình nhớ ơn.
Thích “GIÁC LƯỢNG”, Tăng nhơn hoan hỷ,
Cũng như nguyền, thuận chí Đại Tăng.
•     2  -
Khắc ghi lời Phật dạy rằng:
Tứ chúng Phật tử Giới răn: Y hành.
Ngài “TRÍ HẢI” hy sinh đại cuộc,
Từ Haiwaii dấn bước về đây
Đại Tăng cung thỉnh trình bày
Kinh Luân chư Phật xưa nay giáo truyền.
Chư Tăng Ni thuận duyên hướng đến
Mùa An Cư các chốn Đạo tràng
Hôm nay đến lược Khánh An
Thượng tọa “GÍÁC ĐIỆP” cũng hoan hỷ về,
Chư Thượng tọa lược kê trong khóa
Ngài “TRUNG ĐẠO” du hóa khắp nơi
Cũng về góp ý góp lời
Thuyết minh Giáo lý mọi người tường thông.
Ngài “GÍAC THÍCH” quyết mong đến Mỹ
Thời gian còn hợp lý Visa
Cùng Sư “HOÀNG KIẾN” thiết tha,
Tình Huynh nghĩa Đệ hiệp hòa cùng đi.
Thật là duyên kịp kỳ khai Hạ,
Nhập Đạo tràng với cả tâm đồng
•     3  -
Duyên tròn đáp trọn ước mong
Đạo nhiệm ấy, thật ở trong tấm lòng.
Sư “MINH HIỆN”, cũng không quản ngại
Từ Việt Nam, hăng hái băng ngàn
“MINH THÀNH, ĐỒNG TRÍ, MINH QUANG,
TÂM THÀNH, CHÂN TÁNH”, vội vàng đến đây,
Hòa với chúng những ngày trong Hạ,
Góp tinh thần với cả chư Tăng,
Thượng tọa “MINH NGHĨA, THANH CHƯƠNG,
MINH QUY”  đều cũng lên đường quang lâm.
Nhiệm lý Phật, thậm thâm vi diệu
Tứ chúng đều thấu hiểu Pháp mầu
Lý chơn Luật, Giới  cao, sâu
Độ trong sinh chúng ngõ hầu tiến lên.
Do vậy mà phần bên Ni Giới
Cũng vui mừng tòng Hạ cùng tu,
Ngày đêm quyết chí công phu
Theo thời biểu sẵn, tiếp thu pháp lành
Quý Sư Cô “Liên Liên, Huệ Hướng,
Huệ Nhuận”, đồng lý tưởng hân hoan,
•     4  -
Sư Cô “Thích Nữ Huệ Tràng”,
Cũng như Phật Tử vô vàn kính dâng.
Lòng thành kính: tinh thần cao thượng
Hướng Đạo tràng tin tưởng phụng tôn
Quyết tâm hợp lực bảo tồn
Cho Ngôi Tam Bảo trưởng tồn vĩnh miên.
Đây thời điểm, cơ duyên tấn phát
Cho Đạo tràng hương ngát thơm lan
Phật mầu tỏa ánh Minh Quang
Sáng soi trần thế “Đạo Vàng Thích Ca.”
Thơ tán thán gần xa cùng rõ,
Dệt lời vàng khêu tỏ đèn tâm
Trao nhau nghĩa đạo thậm thâm
Tặng trong “TỨ CHÚNG” nằm lòng nhớ nhau.
Khánh An Tu Viện, Sacramento, mùa An Cư

Phật lịch 2555 – 2011

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 
Thư Mời

THƯ MỜI
Tham dự Đại Hội Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên,
Vu Lan Bồn, và cầu nguyện Hòa bình Thế giới.
Sẽ Tổ chức tại, Fresno, California. Hoa Kỳ.


Năm nay Đoàn Du Tăng Thế Giới tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên (2011)  Đồng thời sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu.


Tại Đạo Tràng Pháp Duyên Tịnh Xá.


Địa chỉ:  1760 West Jensen Ave. Fresno, CA. 93706

Trong Hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2011 ( nhằm 13&14 tháng 8 Âm lịch)
(Đính kèm chương trình Đại lễ)
Đồng thời cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Già, tham gia Đoàn Du Tăng Hành Đạo nhiều nơi trên nước Mỹ, để cầu nguyện Hòa bình.
Trân trọng kính mời : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Hoan hỷ quang lâm tham dự, hầu góp phần cầu nguyện: “Thế giới Hòa Bình, Chúng Sinh An Lạc; động đất, sóng thần, bão lụt và chiến tranh sớm được tai qua nạn khỏi. Cùng cầu Siêu Cửu Huyền Thất Tổ, Chiến Sĩ Trận Vong, Đồng Bào Tử Nạn, Siêu Sinh Cực Lạc Quốc”. Đồng thời hổ trợ và khích lệ tinh thần Đoàn Du Tăng Thế Giới chúng tôi làm tròn bổn phận Sứ giả Như Lai.
Sự hiện diện của quí Ngài, là thể hiện sự đoàn kết, theo tinh thần Lục hoà Phật dạy, cùng góp phần vào đại cuộc phụng sự chúng sinh, mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người và mọi loài được an bình thọ lạc trong thời kỳ hạ ngươn, nhiều thiên tai địa ách trên Thế giới!
Trân trọng.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hoà thượng Thích Giác LượngBan tổ chức trân trọng thông báo
Chương trình
Đại Hội & Đại lễ Vu Lan  trong 2 ngày như sau:


I - Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới
Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011 (13.8 Âm lịch)
05.00am * - Khoá lễ Cầu nguyện Thế giới Hòa Bình, Chúng sinh an lạc.
06.00am * - Chư Tôn Đức Tăng Già tụng Giới bổn, Tự Tứ Tăng.
07.00am * - Điểm tâm.
09.00am * - Chư Tôn Ðức Tăng Già khất thực hóa duyên.
11.00am * - Cúng dường Trai Tăng.
-  Ban Đạo từ chứng minh.
11.50am * - Thọ trai (thiết đãi quan khách)
01.00pm * - Thủ tục: Ghi danh thành viên tham dự Đại Hội .

02 .00 pm -  LỄ KHAI MẠC: (Có chương trình riêng )

Khoáng đại I:
03.00 pm * - Thuyết trình:  thành quả hành đạo năm qua của
Đoàn Du Tăng Thế Giới. (Hòa thượng Thích Giác Lượng)
- Thảo luận: Ưu, Khuyết, đóng góp ý kiến.
04.30pm  * - Giải lao.
05.00pm  * - Cung thỉnh nhân sự bổ sung vào các Hội đồng.
(Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám Luật, Hội đồng Điều hành)  

Khoáng đại II:
06.00pm * - Thuyết trình:  Hiến Chương, Điều lệ của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Hòa thượng Thích Giác Ngộ)
07.00pm * - Thảo luận.
08.00pm * - Công bố Quyết Nghị của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
- Giải  lao .        
08.30 pm* - Dự thảo chương trình hành đạo cho trọn năm .
09.00pm * - Họp nội bộ các Hội Đồng Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Có chương trình  riêng).

09.00pm * - Hồi hướng.

II - Đại lễ Vu Lan Bồn
Chủ nhựt ngày 11 - 9 - 2011 (14-8 Âm lịch)

05.00am*   -  Khóa lễ Cầu nguyện Hòa bình.
07.00  -  *   -  Điểm tâm.
09.00  -  *   -  Chư Tôn Đức Tăng Già Khất thực hóa duyên.
10.30  -  *   -  Thuyết Pháp.
-  Lễ cài Hoa Hồng.
11.30  -  *   -  Cúng dường Trai Tăng.

13.00pm*   -  Khai mạc :
-  Tuyên đọc chương trình.
-  Lễ chào Quốc Kỳ: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo.
-  Phút nhập Từ Bi Quán.
-  Giới thiệu thành phần tham dự.
13.30pm*   -  Diễn Văn Khai mạc của Ban tổ chức.
13.40  -  *   -  Tường trình kết quả Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới.
14.30  -  *   -  Cảm tưởng Quan khách.
15.30  -  *   -  Khóa Kinh Lễ Vu Lan.
-  Cúng thí thực cô hồn.
-  Hồi hướng.
16.00  -  *   -  Văn nghệ mừng Đại Hội thành công và mừng lễ Vu lan.

Hoàn mãn.

_____________________________________________________
Ghi chú:
1 - Chương trình có thể tùy nghi thay đổi chi tiết. Mọi sự liên lạc xin gởi về địa chỉ nêu trên.   
2 - Chư Tôn Đức ở các Quốc gia được mời tham dự Đại Hội, Ban tổ chức mong nhận được sự hồi báo của các Ngài để tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ở. Thời gian còn Visa ở lại Hoa Kỳ, quí vị phát tâm tham gia “Đoàn Du TăngThế Giới” để đi hành đạo thì quí Ngài cũng thông báo cho biết trước.      
3 -  Quí vị cần mua bảo hiểm sức khỏe trước khi nhập cư Hoa Kỳ. Không mang đồ quốc cấm; không mang đồ có chất nước,v.v.  để hợp lệ của sở di trú; không trở ngại khi xét hành lý tại phi trường.
4 - Sau “Đại Hội” quí vị có ghi danh đi “Hành Đạo” khi chuyến đi Phật sự viên mãn, quí vị sẽ được cấp “Chúng Chỉ Xác Nhận Phật Sự” để vi bằng.
5 – Điều quan trọng là nguyện dấn thân và hạ quyết tâm vì lý tưởng phụng sự hòa bình, vì lợi ích chúng sinh, xả thân hành đạo, không vì lợi danh, đem Pháp mầu Phật lực Từ Bi, góp tâm cầu tiêu trừ nghiệp chướng, giải nạn thiên tai địa ách khắp thế giới hiện nay; nhân sanh được thái bình thạnh trị.
Đây là nguyện vọng và tiêu chí của “Đoàn Du Tăng Thế Giới”. Mong các Ngài thể tất.

Nam Mô A Di Đà Phật.