Banner
Banner
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức PDF Print E-mail
Article Index
Phật Đạo Trong Nỗi Lòng Thao Thức
Page 2
Page 3
All Pages

Ôm niềm thao thức

vươn mang,

“Du Tăng Thế Giới”

mười phang

Phật truyền.

Y hành Giáo lý

uyên nguyên.

KHẤT SĨ

Chánh Pháp

cơ duyên

phục hồi.

 

Minh Đăng Quang

TỔ

dạy rồi.

Sau nầy

Khất Sĩ

khắp nơi

rộng truyền.

Thế nên

Nguyện:

“Giữ Lời Nguyền”

“Du Tăng Thế Giới”

Nối truyền

THÍCH CA

--- oOo ---

Đầu năm 1986, sau dịp Tết Nguyên Đán, một bữa hội ngộ với Đại đức Thích Tâm Ngoạn, tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose, Hai huynh đệ đàm đạo với nhau, tâm đắc nhất là vấn đề “Du Tăng Khất Sĩ”, con đường giải thoát, lý tưởng tuyệt vời mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã vạch, Ngài dẫn Tăng đoàn hành đạo du phương khắp xứ Ấn Độ lúc bấy giờ.

Thời đại ngày nay tại Việt Nam, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang đã lập “Đạo Phật Khất Sĩ, Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp” thực hành đường lối Giáo lý Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là con đường “Du Tăng Khất Sĩ”, du phương rày đây mai đó, hành đạo khất thực hóa duyên, y hành chơn lý giải thoát như Phật Tăng xưa. Ngài tuyên bố: “Chỉ có con đường Du Tăng Khất Sĩ mới giải thoát hoàn toàn, hành đạo đắc quả.”

Những năm đầu, mới định cư tại tiểu Bang California, Hoa kỳ, tôi đã vận động chư Tăng trong Giáo hội từ năm 1986, nhưng vẫn chưa có thuận duyên, nên chưa thực hiện được nguyện vọng: “Thành lập Đoàn Du Tăng Khất Sĩ.” Thế là mộng chưa thành, nên mãi còn phải nuôi thêm chí nguyện.

Trong chuyến du hành Phật sự tại các nước Âu châu, Đại đức Thích Tâm Ngoạn được thỉnh giảng ở Pháp và Hoà Lan, trong thời thuyết pháp, Đại dức đã mượn“câu chuyện đạo”, diễn thành bài thơ mang tựa đề:

Nhà vua hà tiện nhất nước

Nhà vua, chẳng ai đâu xa lạ,

Ấy vốn là tâm địa chúng ta

Lúc hẹp hòi, thật bụng quỷ ma,

Khi rộng rãi chính là Bồ Tát.

Luật nhân quả vận hành chính xác.

Vậy ta nên làm việc nhân từ,

Tích thiện thì thường có phước dư,

Bằng tích ác, hoạ ương đeo đắm.

 

Pháp Hỷ - vốn là vợ tự tánh.

Từ Bi Tâm -  con gái hiền lành.

Trực Tâm - thật con trai khôn lanh.

Chơn Không - là cung vàng điện ngọc.

Đấng Đạo Sư - những gì mình học.

Ở kệ kinh, thầy bạn chung quanh.

Nhất là phải sáng tỏ đành rành.

Việc kiến tánh, minh tâm làm cốt.

Lời quê mùa xin đem thưa thốt.

Cùng với hàng trí thức, tao nhân.

Mình gieo duyên, kết phước lập công.

Tạo đời thành Thiên Đàng, Cực Lạc.

 

Đại đức gửi thư thăm tôi, có  kèm theo bài thơ ấy đề ngày 17. 3 .1986, trong thư Đại đức có  ghi thêm mấy lời nhắn nhủ như thúc giục tôi về nguyện vọng  thành lập “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” là điều tâm đắc với nhau. Đại đức nói: “Đi hành đạo, thuyết pháp lưu động khắp năm châu bốn bể thì hạnh phúc biết bao nhiêu, kính mong Đại đức quan tâm đến dự án “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” và sớm thực hiện thì quí lắm vậy.”

Kính mến.

A Di Đà Phật

Thích Tâm Ngoạn

 

(Trên đây là lời trích từ bức thư của Đại đức Thích Tâm Ngoạn)

---- o O o ---- 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử