Banner
Banner
Trường Ca Đại Hội PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 05:48
Article Index
Trường Ca Đại Hội
Page 2
All Pages

Trường Ca Đại Hội

Đoàn Du Tăng Thế Giới

“Kỷ Niệm Đệ Nhứt Chu Niên Ngày Thành Lập Đoàn Du Tăng Thế Giới, Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Đoàn Du Tăng , Qui Tụ Nhiều Đại Biểu Các Quốc Gia Phật Giáo, Nhiều Tiểu Bang, Thành Phố, Nhiều Cơ Sở Đạo Tràng Đã Hưởng Ứng Tham Dự Đại Hội Tại Thủ Phủ Tiểu Bang California, Sacramento Hoa Kỳ. Đại Hội Thành Công Viên Mãn Với Tầm Mức Sơ Khởi, Vạn Sự Khởi Đầu Nan, Lửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Sức. Nguyện Vọng:  Mang Tư Tưởng Phật Giáo, Mang Giáo Lý Từ Bi ban truyền, Hành Đạo, Phụng sự Hoà Bình Thế Giới, Tạo Sự Hài Hòa Giữa Người Với Người, Mong thế giới Thanh Bình, Chúng Sanh An Lạc, Hạnh Phúc. Mong Lắm thay, Quý Hoá Thay.”

(Đoạn văn trên đây được diễn đạt thành bài thơ khoáng thủ nói lên  tiến trình ý nghĩa

của Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới tổ  chức 3 ngày 10,11,12 tháng 9 năm2010)

Kỷ lưu chứng tích thời tân khổ

Niệm niệm nhân loài vướn nạn tai

Đệ thứ vạn lần dân thế giới

Nhứt thời tìm mãi vẫn bi ai

Chu kỳ dẫu đến vô phương sách

Niên lịch dù bao cũng thở dài

Ngày lụn, tháng qua bao thế kỷ

Thành ra vẫn loạn chẳng tiêu tai !!!

 

Thế nên,

Trường Ca Đại Hội ra đời

Du Tăng Thế Giới ngỏ lời cho nhau.

 

Ngày Thành Lập, Đoàn Du Tăng Thế Giới

Ngày ra đời một Tổ chức lập ngôn,

Ngày nêu lên một chí nguyện sinh tồn

Nêu truyền thống Đức Thích Tôn khai đạo

Thừa sứ mạng Phật Ba Đời truyền giáo

Khắp mười phương thế giới ba ngàn,

Ánh Đạo Vàng toả ngát muôn phương

Đoàn Khất Sĩ Du Tăng Hành Chánh Pháp..

-  2  -


 

Ngày Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới

Tổ truyền thừa, Minh Đăng Quang, Tôn Sư.

Chức năng toàn, thị hiện Đấng Đại Từ,

Đại Bi, Trí, Đại Kiên Cường Dũng Lực.

Hội thuở trước, Hội thời nay, quy thức

Khoáng dĩ tình, đạo nghiệp khải hoàn ca.

Đại Tăng Già, tuyển chọn các Quốc gia

Đoàn tựu lại, quyết lên đường hành đạo,

Du hoá khắp, là phương châm truyền giáo

Tăng thừa hành sứ mạng Phật ba đời,

Qui điều thông, đồng thuận khắp mọi người

Tụ điểm chính : Giới luật răn căn bản.

Nhiều ý thức, nung tinh thần  tỏ rạng.

Đại khối tình, chung sống học với tu.

Biểu quyết nhau, một thể thống hiền nhu,

Các các sự đều liễu thông nhau cả.

Quốc thể, Quốc gia ai cũng đều giữ dạ

Gia đình, gia đạo ai không khá lo toan.

Phật gia càng quan thiết, giữ vẹn toàn,

Giáo huấn được, phận nhà Sư sứ mạng.

Nhiều lãnh vực các Sư đồng cán đán

Tiểu hạnh cùng đại hạnh, thảy như nhau

Bang chia cùng trách nhiệm trước và sau

Thành đồng sự, ai cũng đều chu tất.

Phố hay Thị, Thành Đô, không bỏ sót

Nhiều hang cùng ngõ hẻm cũng hướng qua

hội nầy, Đoàn Du Hoá thiết tha

Sở năng tập cho người đời bố thí,

Đạo là để, dắt dẫn đường, khuyến, chỉ,

Tràng là nơi dạy đạo đức tu hành

Đã nhiều phen, lắm kẻ phát tâm thành

Hưởng phước lộc, là hưởng phần phúc báu

Ứng nghiệm thật, cho những người tỏ thấu

Tham gia Đoàn, tham gia Hội, Lễ qua,

Dự được phần góp mặt chính thật là

Đại công đức, đại hữu duyên hiện kiếp,

Hội tụ lại những công năng trực tiếp

Tại mục tiền, hiện hữu đích tâm ta,

Thủ ý tròn, do ý nguyện thiết tha,

Phủ định cả những ý tà vọng tưởng.

Tiểu hay Đại, tuỳ kiến cơ, hiện tượng

Bang đại đồng, phổ diễn ý sâu xa

California, điểm chuẩn một quốc gia

Sacramento, địa danh nơi thủ phủ.

-  3 -

Hoa rực sáng nền tự do dân chủ

Kỳ phất lên trước gió “Đạo” thái bình,

Đại quốc gia, nền Đạo mở quang vinh

Hội hiệp những tiềm năng toàn thế giới

Thành đạt Du Tăng, một nguyền tiến tới

Công dựng xây, công tô đắp vun bồi,

Viên hạnh, viên tình, viên đạo đức lên ngôi

Mãn sở nguyện, như ly tràn nước mát.

Với sở nguyện Đoàn Du Tăng lê hoát,

Tầm vươn lên như chiến sĩ sa trường

Mức độ nào, không ngoài mức kỷ cương

đẳng, đến tột cùng bao chí nguyện.

Khởi sắc xinh tươi như tình xuân lưu luyến

Vạn pháp vo tròn, trăng rạng ngàn phương

Sự thể diễn bày như ánh thái dương

Khởi sắc ấy, qua chu kỳ chuyển biến

Đầu dầu khó, nhưng vượt bao mức tiến

Nan đề nào, cũng trải thảm dần qua

Lửa hùng tâm soi sáng chí kiêu xa

Thử ý nguyện như Hoa Đà luyện thuốc

Vàng trui luyện, mới thành kim qui ước

Gian truân nào, cũng là thước đo lòng

Nan sự nào cũng quyết đạt thành công

Thử trận mạc, mới anh hùng dũng lược,

Sức chiến đấu tự tâm là mực thước.

Nguyện vo tròn, mới đạt chí nguyện to.

Vọng ngưỡng cầu, Phật lực hổ trợ cho

Mang lý tưởng thực hành chơn Chánh pháp

lương ấy, niệm chánh cần  phù hạp

Tưởng thập phần, là tưởng nguyện châu viên

Phật lý soi, pháp lý đượm thâm huyền

Giáo sinh chúng, y chơn truyền Phật Tổ.

Mang hoài bão, du phương hành phổ độ.

Giáo nhân loài, tự độ mới độ tha

giải bày nguồn đạo tỏ rạng xa

Từ cá thể đến đại đồng thế giới.

Bi, Trí, Dũng, Du Tăng nguyền tiến tới

Ban pháp lành, trải Tam tụ, Lục hoà

Truyền Tam quy, Ngũ giới đến mọi nhà,

Hành Phật sự, công năng người Thích Tử

Đạo rộng mở, sáng soi cùng khắp xứ

Phụng chu toàn sứ mạng các nhà Tăng

Sự chăm lo hành đạo phải nên chăng

-  4  -

Hoà tất cả muôn nơi, cùng muôn pháp,

Bình thế giới là bình tâm ta  trước

Thế gian bình, tức do đạo huân bình.

Giới luật rèn là gương sáng quang minh

Tạo thế đứng hoà bình cho thế giới.

Sự thể ấy, khi nhân loài nghĩ tới

Hài kết nhau, thì sức mạnh nào bằng

Hoà hợp nhau lý tưởng khối đại Tăng

Giữa thời buổi cực kỳ siêu nguy hiểm !

Người ý thức thừa công năng tìm kiếm

Với phương trình giải cứu nạn điêu linh

Người quan tâm hãy đứng dậy quên mình

Mong thực hiện hạnh Hiền nhân minh triết

Thế nhân loạn, Đạo mở đường siêu việt

Giới ban truyền, hành Chánh đạo độ sinh

Thanh quy nghiêm là mẫu mực nghiêm minh

Bình đẳng tính, đúng: A Di Đà Phật

Chúng đại thể, toàn cầu quy lẽ thật

Sanh tâm lành, tránh ác, chuyển nghiệp duyên

An không cầu, an vẫn đến tự nhiên

Lạc chẳng mất, lạc vẫn tăng thường tại.

Hạnh đức đủ, Đạo tròn, Đời vô ngại

Phúc tràn đầy, xã hội phúc trường miên

Mong ước rằng: những diễn đạt tâm nguyền

Lắm sơ xuất,  Ý, Từ, Văn, nông cạn

Thay ngọn bút, trải lòng xin lỗi bạn

Quý tình nhau, quý nguyện vọng chân thành

Hóa hiện nguồn thông cảm dạ cao thanh

Thay mặt cả Đoàn Tăng, xin cảm tạ  ./.

Sarammento, ngày 14 tháng 9 năm 2010

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Last Updated on Monday, 08 August 2011 06:12
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony