Banner
Banner
Trường Ca Đại Hội PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 05:48
Article Index
Trường Ca Đại Hội
Page 2
All Pages

Trường Ca Đại Hội

Đoàn Du Tăng Thế Giới

“Kỷ Niệm Đệ Nhứt Chu Niên Ngày Thành Lập Đoàn Du Tăng Thế Giới, Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Đoàn Du Tăng , Qui Tụ Nhiều Đại Biểu Các Quốc Gia Phật Giáo, Nhiều Tiểu Bang, Thành Phố, Nhiều Cơ Sở Đạo Tràng Đã Hưởng Ứng Tham Dự Đại Hội Tại Thủ Phủ Tiểu Bang California, Sacramento Hoa Kỳ. Đại Hội Thành Công Viên Mãn Với Tầm Mức Sơ Khởi, Vạn Sự Khởi Đầu Nan, Lửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Sức. Nguyện Vọng:  Mang Tư Tưởng Phật Giáo, Mang Giáo Lý Từ Bi ban truyền, Hành Đạo, Phụng sự Hoà Bình Thế Giới, Tạo Sự Hài Hòa Giữa Người Với Người, Mong thế giới Thanh Bình, Chúng Sanh An Lạc, Hạnh Phúc. Mong Lắm thay, Quý Hoá Thay.”

(Đoạn văn trên đây được diễn đạt thành bài thơ khoáng thủ nói lên  tiến trình ý nghĩa

của Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới tổ  chức 3 ngày 10,11,12 tháng 9 năm2010)

Kỷ lưu chứng tích thời tân khổ

Niệm niệm nhân loài vướn nạn tai

Đệ thứ vạn lần dân thế giới

Nhứt thời tìm mãi vẫn bi ai

Chu kỳ dẫu đến vô phương sách

Niên lịch dù bao cũng thở dài

Ngày lụn, tháng qua bao thế kỷ

Thành ra vẫn loạn chẳng tiêu tai !!!

 

Thế nên,

Trường Ca Đại Hội ra đời

Du Tăng Thế Giới ngỏ lời cho nhau.

 

Ngày Thành Lập, Đoàn Du Tăng Thế Giới

Ngày ra đời một Tổ chức lập ngôn,

Ngày nêu lên một chí nguyện sinh tồn

Nêu truyền thống Đức Thích Tôn khai đạo

Thừa sứ mạng Phật Ba Đời truyền giáo

Khắp mười phương thế giới ba ngàn,

Ánh Đạo Vàng toả ngát muôn phương

Đoàn Khất Sĩ Du Tăng Hành Chánh Pháp..

-  2  -


 

Ngày Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới

Tổ truyền thừa, Minh Đăng Quang, Tôn Sư.

Chức năng toàn, thị hiện Đấng Đại Từ,

Đại Bi, Trí, Đại Kiên Cường Dũng Lực.

Hội thuở trước, Hội thời nay, quy thức

Khoáng dĩ tình, đạo nghiệp khải hoàn ca.

Đại Tăng Già, tuyển chọn các Quốc gia

Đoàn tựu lại, quyết lên đường hành đạo,

Du hoá khắp, là phương châm truyền giáo

Tăng thừa hành sứ mạng Phật ba đời,

Qui điều thông, đồng thuận khắp mọi người

Tụ điểm chính : Giới luật răn căn bản.

Nhiều ý thức, nung tinh thần  tỏ rạng.

Đại khối tình, chung sống học với tu.

Biểu quyết nhau, một thể thống hiền nhu,

Các các sự đều liễu thông nhau cả.

Quốc thể, Quốc gia ai cũng đều giữ dạ

Gia đình, gia đạo ai không khá lo toan.

Phật gia càng quan thiết, giữ vẹn toàn,

Giáo huấn được, phận nhà Sư sứ mạng.

Nhiều lãnh vực các Sư đồng cán đán

Tiểu hạnh cùng đại hạnh, thảy như nhau

Bang chia cùng trách nhiệm trước và sau

Thành đồng sự, ai cũng đều chu tất.

Phố hay Thị, Thành Đô, không bỏ sót

Nhiều hang cùng ngõ hẻm cũng hướng qua

hội nầy, Đoàn Du Hoá thiết tha

Sở năng tập cho người đời bố thí,

Đạo là để, dắt dẫn đường, khuyến, chỉ,

Tràng là nơi dạy đạo đức tu hành

Đã nhiều phen, lắm kẻ phát tâm thành

Hưởng phước lộc, là hưởng phần phúc báu

Ứng nghiệm thật, cho những người tỏ thấu

Tham gia Đoàn, tham gia Hội, Lễ qua,

Dự được phần góp mặt chính thật là

Đại công đức, đại hữu duyên hiện kiếp,

Hội tụ lại những công năng trực tiếp

Tại mục tiền, hiện hữu đích tâm ta,

Thủ ý tròn, do ý nguyện thiết tha,

Phủ định cả những ý tà vọng tưởng.

Tiểu hay Đại, tuỳ kiến cơ, hiện tượng

Bang đại đồng, phổ diễn ý sâu xa

California, điểm chuẩn một quốc gia

Sacramento, địa danh nơi thủ phủ.

-  3 -

Hoa rực sáng nền tự do dân chủ

Kỳ phất lên trước gió “Đạo” thái bình,

Đại quốc gia, nền Đạo mở quang vinh

Hội hiệp những tiềm năng toàn thế giới

Thành đạt Du Tăng, một nguyền tiến tới

Công dựng xây, công tô đắp vun bồi,

Viên hạnh, viên tình, viên đạo đức lên ngôi

Mãn sở nguyện, như ly tràn nước mát.

Với sở nguyện Đoàn Du Tăng lê hoát,

Tầm vươn lên như chiến sĩ sa trường

Mức độ nào, không ngoài mức kỷ cương

đẳng, đến tột cùng bao chí nguyện.

Khởi sắc xinh tươi như tình xuân lưu luyến

Vạn pháp vo tròn, trăng rạng ngàn phương

Sự thể diễn bày như ánh thái dương

Khởi sắc ấy, qua chu kỳ chuyển biến

Đầu dầu khó, nhưng vượt bao mức tiến

Nan đề nào, cũng trải thảm dần qua

Lửa hùng tâm soi sáng chí kiêu xa

Thử ý nguyện như Hoa Đà luyện thuốc

Vàng trui luyện, mới thành kim qui ước

Gian truân nào, cũng là thước đo lòng

Nan sự nào cũng quyết đạt thành công

Thử trận mạc, mới anh hùng dũng lược,

Sức chiến đấu tự tâm là mực thước.

Nguyện vo tròn, mới đạt chí nguyện to.

Vọng ngưỡng cầu, Phật lực hổ trợ cho

Mang lý tưởng thực hành chơn Chánh pháp

lương ấy, niệm chánh cần  phù hạp

Tưởng thập phần, là tưởng nguyện châu viên

Phật lý soi, pháp lý đượm thâm huyền

Giáo sinh chúng, y chơn truyền Phật Tổ.

Mang hoài bão, du phương hành phổ độ.

Giáo nhân loài, tự độ mới độ tha

giải bày nguồn đạo tỏ rạng xa

Từ cá thể đến đại đồng thế giới.

Bi, Trí, Dũng, Du Tăng nguyền tiến tới

Ban pháp lành, trải Tam tụ, Lục hoà

Truyền Tam quy, Ngũ giới đến mọi nhà,

Hành Phật sự, công năng người Thích Tử

Đạo rộng mở, sáng soi cùng khắp xứ

Phụng chu toàn sứ mạng các nhà Tăng

Sự chăm lo hành đạo phải nên chăng

-  4  -

Hoà tất cả muôn nơi, cùng muôn pháp,

Bình thế giới là bình tâm ta  trước

Thế gian bình, tức do đạo huân bình.

Giới luật rèn là gương sáng quang minh

Tạo thế đứng hoà bình cho thế giới.

Sự thể ấy, khi nhân loài nghĩ tới

Hài kết nhau, thì sức mạnh nào bằng

Hoà hợp nhau lý tưởng khối đại Tăng

Giữa thời buổi cực kỳ siêu nguy hiểm !

Người ý thức thừa công năng tìm kiếm

Với phương trình giải cứu nạn điêu linh

Người quan tâm hãy đứng dậy quên mình

Mong thực hiện hạnh Hiền nhân minh triết

Thế nhân loạn, Đạo mở đường siêu việt

Giới ban truyền, hành Chánh đạo độ sinh

Thanh quy nghiêm là mẫu mực nghiêm minh

Bình đẳng tính, đúng: A Di Đà Phật

Chúng đại thể, toàn cầu quy lẽ thật

Sanh tâm lành, tránh ác, chuyển nghiệp duyên

An không cầu, an vẫn đến tự nhiên

Lạc chẳng mất, lạc vẫn tăng thường tại.

Hạnh đức đủ, Đạo tròn, Đời vô ngại

Phúc tràn đầy, xã hội phúc trường miên

Mong ước rằng: những diễn đạt tâm nguyền

Lắm sơ xuất,  Ý, Từ, Văn, nông cạn

Thay ngọn bút, trải lòng xin lỗi bạn

Quý tình nhau, quý nguyện vọng chân thành

Hóa hiện nguồn thông cảm dạ cao thanh

Thay mặt cả Đoàn Tăng, xin cảm tạ  ./.

Sarammento, ngày 14 tháng 9 năm 2010

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Last Updated on Monday, 08 August 2011 06:12
 
Thư Mời

THƯ MỜI
Tham dự Đại Hội Kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên,
Vu Lan Bồn, và cầu nguyện Hòa bình Thế giới.
Sẽ Tổ chức tại, Fresno, California. Hoa Kỳ.


Năm nay Đoàn Du Tăng Thế Giới tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên (2011)  Đồng thời sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Bồn Tự Tứ Tăng, nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu.


Tại Đạo Tràng Pháp Duyên Tịnh Xá.


Địa chỉ:  1760 West Jensen Ave. Fresno, CA. 93706

Trong Hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2011 ( nhằm 13&14 tháng 8 Âm lịch)
(Đính kèm chương trình Đại lễ)
Đồng thời cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Già, tham gia Đoàn Du Tăng Hành Đạo nhiều nơi trên nước Mỹ, để cầu nguyện Hòa bình.
Trân trọng kính mời : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Hoan hỷ quang lâm tham dự, hầu góp phần cầu nguyện: “Thế giới Hòa Bình, Chúng Sinh An Lạc; động đất, sóng thần, bão lụt và chiến tranh sớm được tai qua nạn khỏi. Cùng cầu Siêu Cửu Huyền Thất Tổ, Chiến Sĩ Trận Vong, Đồng Bào Tử Nạn, Siêu Sinh Cực Lạc Quốc”. Đồng thời hổ trợ và khích lệ tinh thần Đoàn Du Tăng Thế Giới chúng tôi làm tròn bổn phận Sứ giả Như Lai.
Sự hiện diện của quí Ngài, là thể hiện sự đoàn kết, theo tinh thần Lục hoà Phật dạy, cùng góp phần vào đại cuộc phụng sự chúng sinh, mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người và mọi loài được an bình thọ lạc trong thời kỳ hạ ngươn, nhiều thiên tai địa ách trên Thế giới!
Trân trọng.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hoà thượng Thích Giác LượngBan tổ chức trân trọng thông báo
Chương trình
Đại Hội & Đại lễ Vu Lan  trong 2 ngày như sau:


I - Ðại Hội Ðoàn Du Tăng Thế Giới
Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011 (13.8 Âm lịch)
05.00am * - Khoá lễ Cầu nguyện Thế giới Hòa Bình, Chúng sinh an lạc.
06.00am * - Chư Tôn Đức Tăng Già tụng Giới bổn, Tự Tứ Tăng.
07.00am * - Điểm tâm.
09.00am * - Chư Tôn Ðức Tăng Già khất thực hóa duyên.
11.00am * - Cúng dường Trai Tăng.
-  Ban Đạo từ chứng minh.
11.50am * - Thọ trai (thiết đãi quan khách)
01.00pm * - Thủ tục: Ghi danh thành viên tham dự Đại Hội .

02 .00 pm -  LỄ KHAI MẠC: (Có chương trình riêng )

Khoáng đại I:
03.00 pm * - Thuyết trình:  thành quả hành đạo năm qua của
Đoàn Du Tăng Thế Giới. (Hòa thượng Thích Giác Lượng)
- Thảo luận: Ưu, Khuyết, đóng góp ý kiến.
04.30pm  * - Giải lao.
05.00pm  * - Cung thỉnh nhân sự bổ sung vào các Hội đồng.
(Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám Luật, Hội đồng Điều hành)  

Khoáng đại II:
06.00pm * - Thuyết trình:  Hiến Chương, Điều lệ của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Hòa thượng Thích Giác Ngộ)
07.00pm * - Thảo luận.
08.00pm * - Công bố Quyết Nghị của Đoàn Du Tăng Thế Giới.
- Giải  lao .        
08.30 pm* - Dự thảo chương trình hành đạo cho trọn năm .
09.00pm * - Họp nội bộ các Hội Đồng Đoàn Du Tăng Thế Giới.
(Có chương trình  riêng).

09.00pm * - Hồi hướng.

II - Đại lễ Vu Lan Bồn
Chủ nhựt ngày 11 - 9 - 2011 (14-8 Âm lịch)

05.00am*   -  Khóa lễ Cầu nguyện Hòa bình.
07.00  -  *   -  Điểm tâm.
09.00  -  *   -  Chư Tôn Đức Tăng Già Khất thực hóa duyên.
10.30  -  *   -  Thuyết Pháp.
-  Lễ cài Hoa Hồng.
11.30  -  *   -  Cúng dường Trai Tăng.

13.00pm*   -  Khai mạc :
-  Tuyên đọc chương trình.
-  Lễ chào Quốc Kỳ: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo.
-  Phút nhập Từ Bi Quán.
-  Giới thiệu thành phần tham dự.
13.30pm*   -  Diễn Văn Khai mạc của Ban tổ chức.
13.40  -  *   -  Tường trình kết quả Đại Hội Đoàn Du Tăng Thế Giới.
14.30  -  *   -  Cảm tưởng Quan khách.
15.30  -  *   -  Khóa Kinh Lễ Vu Lan.
-  Cúng thí thực cô hồn.
-  Hồi hướng.
16.00  -  *   -  Văn nghệ mừng Đại Hội thành công và mừng lễ Vu lan.

Hoàn mãn.

_____________________________________________________
Ghi chú:
1 - Chương trình có thể tùy nghi thay đổi chi tiết. Mọi sự liên lạc xin gởi về địa chỉ nêu trên.   
2 - Chư Tôn Đức ở các Quốc gia được mời tham dự Đại Hội, Ban tổ chức mong nhận được sự hồi báo của các Ngài để tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ở. Thời gian còn Visa ở lại Hoa Kỳ, quí vị phát tâm tham gia “Đoàn Du TăngThế Giới” để đi hành đạo thì quí Ngài cũng thông báo cho biết trước.      
3 -  Quí vị cần mua bảo hiểm sức khỏe trước khi nhập cư Hoa Kỳ. Không mang đồ quốc cấm; không mang đồ có chất nước,v.v.  để hợp lệ của sở di trú; không trở ngại khi xét hành lý tại phi trường.
4 - Sau “Đại Hội” quí vị có ghi danh đi “Hành Đạo” khi chuyến đi Phật sự viên mãn, quí vị sẽ được cấp “Chúng Chỉ Xác Nhận Phật Sự” để vi bằng.
5 – Điều quan trọng là nguyện dấn thân và hạ quyết tâm vì lý tưởng phụng sự hòa bình, vì lợi ích chúng sinh, xả thân hành đạo, không vì lợi danh, đem Pháp mầu Phật lực Từ Bi, góp tâm cầu tiêu trừ nghiệp chướng, giải nạn thiên tai địa ách khắp thế giới hiện nay; nhân sanh được thái bình thạnh trị.
Đây là nguyện vọng và tiêu chí của “Đoàn Du Tăng Thế Giới”. Mong các Ngài thể tất.

Nam Mô A Di Đà Phật.