Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

lòng để tâm ngưỡng mộ.

Đã là Thánh tích Phật cảnh thí chắc có lẽ muôn triệu người Phật Tử khắp cõi nhân sinh, thập phương bá tánh ai không khỏi một lần viếng thăm chiêm ngưỡng, ai không động lòng tha thiết cầu nguyện: Đấng Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn và Chư vị Bồ Tát Quyền Thừa giáng trẩn cứu độ chúng sanh.” Ai đã một lần đến đây sẽ là một cơ duyên phát triển tâm lành, hướng trọn lòng phát nguyện tu hành dõng mãnh thêm hơn, tăng phần phước báu,

Nhất là những bậc Thiện Trí Thức, Mạnh Thường Quân đã phát tâm hộ trì đắc lực, đóng góp từ thuở ban sơ, tạo cơ hội khởi hành Phật sự, gương sáng ấy sẽ sáng mãi đời đời cho hậu thế.

Thừa từ Phật lực chứng minh,

Tổ Thầy chứng giám,

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả.

Đệ tử và chúng sanh.

Đều trọn thành Phật Đạo.

----  o0o  ----

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viết xong tai Tu Viện Giác An,

Thành phố Fresno, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Ngày 11 tháng 11 năm 2010.

Hoà Thượng Thích Giác LượngLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Điện Văn Phân Ưu

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Phổ Đà


Nhận được tin của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, đã Viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Thành phố Snta Ana, California.


Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN/HK.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên viên tịch vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-7- 2011 (Mùng 28.6.Tân mão) . Thọ thế 80 tuổi, Hạ lạp 60.
Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc suốt đời đã hy hiến  phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp nhiều công sức trong lãnh vực lãnh đạo Phật giáo Việt nam qua nhiều chức sắc, nhiệm vụ và hoằng truyền Phật Pháp v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Nhất tâm Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
Pháp danh Thị Uẩn, Pháp Hiệu Thuần Phong
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn

Hòa thượng Thích Giác Lượng

 

Điếu Văn Vĩnh quyết

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo


Kính  bậc Tôn Huynh  trọn nguyện lòng
Điếu Văn  vĩnh quyết, Đạo  tình  xông
Giác  tha  độ thoát  đường  trần  thế
Linh tánh siêu thăng  cõi Tịnh không
Hòa kiếp  nhân sinh,  thuần Tứ chúng
Thượng Sanh Thượng Phẩm, ngự  thong dong
Hạnh nguyền Thích Tử Như Lai  sự
Đạo  quả Cao Đăng,  xứ  Phật  mong


Ngày 05 tháng 8 năm 2011
Hòa thượng Giác Lượng
Tuệ Đàm Tử