Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

lòng để tâm ngưỡng mộ.

Đã là Thánh tích Phật cảnh thí chắc có lẽ muôn triệu người Phật Tử khắp cõi nhân sinh, thập phương bá tánh ai không khỏi một lần viếng thăm chiêm ngưỡng, ai không động lòng tha thiết cầu nguyện: Đấng Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn và Chư vị Bồ Tát Quyền Thừa giáng trẩn cứu độ chúng sanh.” Ai đã một lần đến đây sẽ là một cơ duyên phát triển tâm lành, hướng trọn lòng phát nguyện tu hành dõng mãnh thêm hơn, tăng phần phước báu,

Nhất là những bậc Thiện Trí Thức, Mạnh Thường Quân đã phát tâm hộ trì đắc lực, đóng góp từ thuở ban sơ, tạo cơ hội khởi hành Phật sự, gương sáng ấy sẽ sáng mãi đời đời cho hậu thế.

Thừa từ Phật lực chứng minh,

Tổ Thầy chứng giám,

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả.

Đệ tử và chúng sanh.

Đều trọn thành Phật Đạo.

----  o0o  ----

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viết xong tai Tu Viện Giác An,

Thành phố Fresno, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Ngày 11 tháng 11 năm 2010.

Hoà Thượng Thích Giác LượngLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Invitation

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

Email: htgiacluong@yahoo.com. Website: www.worlditinerantmonk.org

INVITATION

The Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

And The Great Ullambana Ceremony

Subject: Celebration of Praying for the world peace

Dear Sir/ Madame:

Ullambana is the festival of deliverance, and advocates and reinforces the concept of filial piety. It is "deliverance from suffering", and specifically refers to the salvation that is granted to tormented souls in hell. Also this year we have an celebration for the Second Aniversary of The World Itinerant Monk Congregation

Where: Phap Duyen Monastery in Fresno

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706 Tel: (408) 896-8198  Mobile

When:  September 10 and 11-2011 (13 and 14 August Lunar year)

This will be unique and cultural action to pay respect to our parents who are alive as well as who are passed away.

Your presence is an honor of us and you make the right resolution and the right view to the Buddhist fellowships. You are very much appreciated to let’s us know ASAP. Please contact us at 408- 896-8198 .

Thanks for your co-operation

Most Ven. Thich Giac Luong

THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

1760 West Jensen Avenue, Fresno, CA 93706

Tel: (408) 896-8198

AGENDA

Meeting and The Great Ullambana Ceremony 2 Days: September 10 and 11-2011  (13 and 14 August Lunar year)

I/ THE WORLD  ITINERANT MONK CONGREGATION

Saturday September 10 -2011

5:00 Am: Celebration of Praying for the world peace

6:00 AM: Chanting the BuddhistLaw

7:00 AM: Breakfast

9:00AM:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

11:00AM: Offering incense to Buddha and Offering food & clothes to the Venerables

11:50 AM: Lunch for all

01:00PM: Register the members of THE WORLD  ITINERANT MONKS

02:00PM: The grand openning celebration (special program will be anounced)

Section I:

3:00PM : Report the effort of the World Itinerant monks during last year

-Discussion

4:30PM   Break time

05:00PM: Chosing the members for the congregation-boards

Section II:

06:00pm: Report, speech the rules of the World Itinerant Monks

07:00 PM:  -Discussion

08:00 PM:  Anounced the action-decisions for the board of the World Itinerant Monks

-Break time

08:30 PM:  Planning for the action-program on the year 2012

09:00 PM: Speech from Most Venerable on the Brief Meeting

09:30 PM: -Thanks speech and End of ceremony

II/  The Great Ullambana Ceremony

Sunday September 11 -2011

5:00 am:  The grand open of Ullambana Ceremony

7:00 am: breakfast

9:00 am:  A “begging food” that is achieving the exactly Buddha’s teaching to four fold congregation: The alms bowl in hand, make the good chance for everyone who offer a full bowl of food.

10:30:am   Dharma Speech

Rose flowers for all

11:30 am: Offering food to Venerables

13:00pm: Grand Opening and Welcome

- The main event start

-Salute the U.S.A , Vietnam and the Buddhist flags
-One minute of mediation

-Introduce the Venerables and honorable guests

-Greeting and welcoming speech

-Meanings of Ullambana

-Offering incense to Buddha

-Worship to Buddha and pray for peace world

-Offering clothes to the Venerables.

13:30 pm: Openning Speech from Most Venerable

13:40pm: Report about the results meeting of the World Itinerant Monks

14:30            -Some speech from guests

15:30 -Ullambana celebration

16:00: Buddhist Music Show on Offering to Buddha

-Thanks speech and End of ceremony