Banner
Banner
Lược Sử Thiền Viện Giác An - Page 10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:03
Article Index
Lược Sử Thiền Viện Giác An
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

lòng để tâm ngưỡng mộ.

Đã là Thánh tích Phật cảnh thí chắc có lẽ muôn triệu người Phật Tử khắp cõi nhân sinh, thập phương bá tánh ai không khỏi một lần viếng thăm chiêm ngưỡng, ai không động lòng tha thiết cầu nguyện: Đấng Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn và Chư vị Bồ Tát Quyền Thừa giáng trẩn cứu độ chúng sanh.” Ai đã một lần đến đây sẽ là một cơ duyên phát triển tâm lành, hướng trọn lòng phát nguyện tu hành dõng mãnh thêm hơn, tăng phần phước báu,

Nhất là những bậc Thiện Trí Thức, Mạnh Thường Quân đã phát tâm hộ trì đắc lực, đóng góp từ thuở ban sơ, tạo cơ hội khởi hành Phật sự, gương sáng ấy sẽ sáng mãi đời đời cho hậu thế.

Thừa từ Phật lực chứng minh,

Tổ Thầy chứng giám,

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả.

Đệ tử và chúng sanh.

Đều trọn thành Phật Đạo.

----  o0o  ----

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viết xong tai Tu Viện Giác An,

Thành phố Fresno, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Ngày 11 tháng 11 năm 2010.

Hoà Thượng Thích Giác LượngLast Updated on Tuesday, 09 August 2011 22:01
 
Điện Văn Phân Ưu, HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Điện Văn Phân Ưu


Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Và ban tổ chức Tang Lễ tại Chùa Bát Nhã


Nhận được tin Cáo Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng ấn ký, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự mất mát của Giáo Hội vì sự ra đi đột ngột của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.


Ngài đã thuận thế vô thường, điềm nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14.3.2011 (Mùng 10.02.Tân mão) tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Thọ thế 79 tuổi, Hạ lạp 46.


Giáo Hội mất đi một bậc Tôn túc Lãnh đạo. Một bậc tài ba có nhiều học vị đã hy hiến cuộc đời phụng sự và phục vụ Đạo Pháp, đóng góp cho nền Văn hóa Phật giáo Việt nam qua nhiều tác phẩm biên khảo, dịch thuật, báo chí v.v…


Môn đồ Pháp quyến mất đi một cây đại thọ che mát tình đời giữa thời đại nắng táp mưa sa, trải qua nhiều cơn Pháp nạn!
Chân thành phân ưu, chia xẻ niềm tình thâm cảm.


Cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh,
hiệu Thích Trí Chơn, Thiền Phái Lâm Tế, đời thứ 43, Tân Viên tịch
Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Đoàn Du Tăng Thế Giới
Trưởng Đoàn


Hòa thượng Thích Giác Lượng


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH HÒA THƯỢNG TRÍ CHƠN

Kính dâng một nén hương lòng
Viếng cầu đại lão thong dong liên đài
Giác duyên tròn nguyện Như Lai
Linh căn phúc quả yên ngai Niết bàn
Hòa cùng pháp giới Tây phương
Thượng sanh thượng phẩm lọng tàng phủ giăng
Trí năng phụng đạo thường hằng
Chơn thành trọn nguyện Du Tăng độ đời./.

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử