Tài sản công (Corporate assets) Print
Friday, 07 January 2011 08:12

Tài-sản công (Corporate assets) của Đoàn Du-Tăng Thế-Giới: 

   * PHƯƠNG-TIỆN DI-CHUYỂN và THÔNG-TIN

 

Đoàn Du-Tăng Thế-Giới tri-ân và tán-thán công-đức qúi Phật-Tử đã bảo-trợ,

 cúng-dường, tạo điều-kiện cho Tăng đoàn có phương-tiện như: Xe Mini Van, RV,

 bus, computer, laptop, printer, TV, projector, cellular phone,... để hành-đạo ngày

 càng hữu-hiệu.

 

 Nếu qúi-vị muốn được giảm thuế lợi tức hàng năm (itemize income tax deduction)

do cúng-dường các tặng-dữ (donnations) kể trên, hoặc bằng chi-phiếu (personal

checks), xin xác minh chuyển nhượng (payable to) "Đoàn Du Tăng Thế Giới", hoặc

"The World Itinerant Monk Congregation", Tax ID #27-1123502, và gởi về địa-chỉ:

             1760 W. Jensen Ave, Fresno, California 93706, USA.

 

Cũng xin nhắc nhở quý vị rằng, theo luật về thuế vụ, Tăng-đoàn không chịu trách

 nhiệm giảm thuế trên các tặng-dữ (hiện-vật hoặc tiền) cúng-dường cho cá nhân

(Tax deductions are not allowed for donations to individuals).

 Ngoài ra, tổ chức phi lợi nhuận (nonprofit organization) như chúng tôi, phải khai

 thuế nếu có nguồn thu nhập hơn 25,000 dollars/năm, dù chỉ do các tặng-dữ.

 

Đoàn Du Tăng Thế Giới tri ân và tán thán công đức quý vị.

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 06:38