Khánh An Lưu Niệm Mùa An Cư năm Tân Mão 2011 Print
Written by Administrator   
Monday, 08 August 2011 06:35

Khánh An Lưu Niệm
Mùa An Cư năm Tân Mão 2011


Tôi về đến Khánh An Tu Viện
Thầy “NHẬT TỒN” đã nguyện dấn thân
Cùng chư Phật tử tương lân
An cư kiết hạ tinh cần huân tri.
Y như Pháp,  Luật Nghi, Phật dạy:
Tứ Chúng đồng hoan hỷ tán thành,
Nhiều Ngài Tu sĩ ghi danh
Tăng Ni, Phật tử, tâm thành về đây.
Tăng thì có các Ngài Tôn Đức
Hướng Đạo tràng góp sức, góp lòng
Dưới trên ai cũng hằng mong
Tấn tu, hành Đạo, hiện trong kiếp nầy,
Ngài “TUỆ MINH”  bậc Thầy đáng kính
Trưởng Lão; Tăng cung thỉnh chứng minh
Đạo Sư, cống hiến đời mình
Cho đàn hậu tấn, nặng tình nhớ ơn.
Thích “GIÁC LƯỢNG”, Tăng nhơn hoan hỷ,
Cũng như nguyền, thuận chí Đại Tăng.
•     2  -
Khắc ghi lời Phật dạy rằng:
Tứ chúng Phật tử Giới răn: Y hành.
Ngài “TRÍ HẢI” hy sinh đại cuộc,
Từ Haiwaii dấn bước về đây
Đại Tăng cung thỉnh trình bày
Kinh Luân chư Phật xưa nay giáo truyền.
Chư Tăng Ni thuận duyên hướng đến
Mùa An Cư các chốn Đạo tràng
Hôm nay đến lược Khánh An
Thượng tọa “GÍÁC ĐIỆP” cũng hoan hỷ về,
Chư Thượng tọa lược kê trong khóa
Ngài “TRUNG ĐẠO” du hóa khắp nơi
Cũng về góp ý góp lời
Thuyết minh Giáo lý mọi người tường thông.
Ngài “GÍAC THÍCH” quyết mong đến Mỹ
Thời gian còn hợp lý Visa
Cùng Sư “HOÀNG KIẾN” thiết tha,
Tình Huynh nghĩa Đệ hiệp hòa cùng đi.
Thật là duyên kịp kỳ khai Hạ,
Nhập Đạo tràng với cả tâm đồng
•     3  -
Duyên tròn đáp trọn ước mong
Đạo nhiệm ấy, thật ở trong tấm lòng.
Sư “MINH HIỆN”, cũng không quản ngại
Từ Việt Nam, hăng hái băng ngàn
“MINH THÀNH, ĐỒNG TRÍ, MINH QUANG,
TÂM THÀNH, CHÂN TÁNH”, vội vàng đến đây,
Hòa với chúng những ngày trong Hạ,
Góp tinh thần với cả chư Tăng,
Thượng tọa “MINH NGHĨA, THANH CHƯƠNG,
MINH QUY”  đều cũng lên đường quang lâm.
Nhiệm lý Phật, thậm thâm vi diệu
Tứ chúng đều thấu hiểu Pháp mầu
Lý chơn Luật, Giới  cao, sâu
Độ trong sinh chúng ngõ hầu tiến lên.
Do vậy mà phần bên Ni Giới
Cũng vui mừng tòng Hạ cùng tu,
Ngày đêm quyết chí công phu
Theo thời biểu sẵn, tiếp thu pháp lành
Quý Sư Cô “Liên Liên, Huệ Hướng,
Huệ Nhuận”, đồng lý tưởng hân hoan,
•     4  -
Sư Cô “Thích Nữ Huệ Tràng”,
Cũng như Phật Tử vô vàn kính dâng.
Lòng thành kính: tinh thần cao thượng
Hướng Đạo tràng tin tưởng phụng tôn
Quyết tâm hợp lực bảo tồn
Cho Ngôi Tam Bảo trưởng tồn vĩnh miên.
Đây thời điểm, cơ duyên tấn phát
Cho Đạo tràng hương ngát thơm lan
Phật mầu tỏa ánh Minh Quang
Sáng soi trần thế “Đạo Vàng Thích Ca.”
Thơ tán thán gần xa cùng rõ,
Dệt lời vàng khêu tỏ đèn tâm
Trao nhau nghĩa đạo thậm thâm
Tặng trong “TỨ CHÚNG” nằm lòng nhớ nhau.
Khánh An Tu Viện, Sacramento, mùa An Cư

Phật lịch 2555 – 2011

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử